O Komisji

Komisja Bioetyczna przy Wydziale Lejarskim i Nauk o Zdrowiu została powołana zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 9 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Komisja bioetyczna powoływana jest w celu wyrażania opinii o projekcie eksperymentu medycznego. 

Eksperymentem tym jest w szczególności badanie kliniczne prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne  w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - w zakresie wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznej, podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny składa do właściwej komisji bioetycznej dokumentację eksperymentu, tj. wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Zadaniem komisji bioetycznej jest:  

 • weryfikacja wniosków pod względem formalnym, 
 • wyrażanie opinii o projektach eksperymentów medycznych z uwzględnieniem kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu,
 • podejmowanie uchwał, 
 • prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i podjętych uchwał,
 • okresowy przegląd realizacji długookresowych projektów badawczych. 

 

DEFINICJE RODZAJÓW BADAŃ KLINICZNYCH

DZIAŁANIE KOMISJI BIOETYCZNYCH

Skład i sposób funkcjonowania komisji bioetycznej został określony w art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857; dalej jako: u.z.l.l.d.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznej (Dz. U. Nr 47, poz. 480; dalej jako: r.k.b.). 

 

Ponadto działalność komisji bioetycznych oparta jest przede wszystkim o:

 • Regulamin
 • Deklarację Helsińską Zasady Etycznego Postępowania w Eksperymencie Medycznym z Udziałem Ludzi. 
 • Zasadę Good Clinical Practice, określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012r. w   sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012, poz. 489)

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁANIE KOMISJI BIOETYCZNEJ

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz.480).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2211).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2004 nr 101, poz. 1034 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. Nr 101, poz. 845).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. 2004 Nr 104, poz. 1108).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U. Nr 104, poz. 1107).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. l w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz. U. z 2016 r., poz. 208).
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów (Dz. U. 2010, Nr 194 poz. 1290).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1718).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012, poz. 489).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. 2018 poz. 1994).
 • Deklaracja Helsińska - Zasady Etycznego Postępowania w Eksperymencie Medycznym z Udziałem Ludzi.
   

SKŁAD KOMISJI BIOETYCZNEJ

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Miejsce pracy
1

dr Błażej Baszczak

teologia/etyka

 
2

dr n. med. Piotr Defort

chirurgia ogólna,

neurochirurgia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski

3

dr n. med. Jarosław Hiczkiewicz

kardiologia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
4

mgr Ewa Hassa

prawo

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Hassa Zielona Góra

5

dr n. med. Szymon Jurga

choroby wewnętrzne,

neurologia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
6

dr n. med. Paweł Jarmużek

chirurgia ogólna,

neurochirurgia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
7

mgr Małgorzata Olczyk

farmacja

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

8

dr hab. n. med. Rafał Rzepka, prof. UZ

ginekologia,

położnictwo

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
9

dr n. med. Marek Szwiec

choroby wewnętrzne,

onkologia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
10

mgr Maria Wechmann

pielęgniarstwo

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

11

dr n. med. Mariusz Witczak

endokrynologia

przedstawiciel OIL

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski

 

Aktualności

Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “pielęgniarstwo”

Prof. Marcin Zaniew znalazł się wśród autorów jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych Nature Genetics i American Journal of Human Genetics

http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?sukces-prof-marcina-zaniewa-z-katedry-pediatrii-wydziau-lekarskiego-i-nauk-o-zdrowiu-uz


Laur Naukowca 2019

23 maja 2019 r. w na uroczystej Gali Laur Naukowca przyznano statuetki kołom naukowym i organizacjom studenckim w 9 kategoriach. 

Wśród uhonorowanych znaleźli się studenci kierunku lekarskiego, którzy zwyciężyli w kategorii:

 

Przedsiębiorcze Koło Naukowe - IFMSA Poland Oddział Zielona Góra

Innowacyjny Projekt Roku – Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

 

Gratulujemy!


I Zawody Symulacji Medycznej oraz XXVII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Podczas zawodów przyjęto koncepcję złotej godziny, czyli zaopiekowanie się poszkodowanym od miejsca zdarzenia, poprzez przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, po Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Link: https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-i-zawody-symulacji-medycznej-kogo-ratowali-uczestnicy-zdjecia/ga/c1-14134495/zd/35859005
Link: http://www.zachod.pl/audycja/nowe-technologie-w-sluzbie-medycyny/

 

Ponad 10 mln zł na centrum symulacji medycznej

http://www.rzg.pl/ponad-10-mln-zl-na-centrum-symulacji-medycznej/


 


Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej z certyfikacją SESAM’u

https://www.sesam-web.org/centres/centre/simulation-center-for-nurses-department/

Super talenty w medycynie; zgłoś kandydata do konkursu


W chirurgii nie da się pewnych rzeczy robić młotkiem i śrubokrętem; wywiad z dr hab. Dawidem Murawą, prof. UZ

Wywiad

Dr hab. Dawid Murawa, prof. UZ; Profesjonalna opieka na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

previous | next | page 1/17

Kalendarz wydarzeń

18
07.2019
12:00

Posiedzenie Rady Wydziału

19
09.2019
08:00

Kurs histerektomia laparoskopowa, Laparoskopia w uroginekologii

25
09.2019
11:00

XXI Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering

14
11.2019
08:00

Kurs całkowita i nadpochwowa histerektomia laparoskopowa